ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน ม.รังสิต
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล natureunlimit@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย asp