ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 5500
อีเมล prawit.choochart@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ