ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล ps.piyawat@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม
  ลาศึกษาต่อ