ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. พฤกษศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล ponlawat_patt@windowslive.com
ความเชี่ยวชาญ นิเวศวิทยาของพืช
  ลาศึกษาต่อ