ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ภายใน 1266
อีเมล Peerawat45@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง