ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล baw0513@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมศึกษา