ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1270
e-mail aopoon@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ อาหารกับสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก
  ลาศึกษาต่อ