ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ภายใน 1273
อีเมล phawat.prom@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ออกแบบเซรามิก ออกแบบผลิตภัณฑ์
  ลาศึกษาต่อ