ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.ครุศาสตร์เกษตร
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ภายใน 1250
อีเมล bigboss4711@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ เกษตรทฤษฏีใหม่
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์