ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล wirat218@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ ระบบฐานข้อมูล
การทำเหมืองข้อมูล
  ลาศึกษาต่อ