ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ภายใน 1250
อีเมล den21den21@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ดินเพื่อการเกษตร
  ลาศึกษาต่อ