ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบัน ม.วลัยลักษณ์
โทรศัพท์ภายใน 1276
อีเมล wut_mark@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ