ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.พันธุศาสตร์ 
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 799
อีเมล raymommam@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ พันธุศาสตร์
  ลาศึกษาต่อ