ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. สถิติประยุกต์
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล supachai_dd@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัย