ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล somkid.sinw@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์