ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
สถาบัน ม.มหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1270
e-mail chai_putra@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผล