ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล m_16.k@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมซอฟท์แวร์
  ลาออก