ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 077-355633
อีเมล Enjoy_jain@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การบำบัดทางชีวภาพ