ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เคมีอินทรีย์ 
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล Arnoru_c@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ  –
  ลาศึกษาต่อ