ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(เทคโฯโลยีคอมพิวเตอร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล nayvigator30@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนใหว
  ลาศึกษาต่อ