บริษัท ยิบอินซอย จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง Service Engineer อายุระหว่าง 21-26 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนา หรือมีที่พักอาศัยภายในจังหวัดนั้นๆ จำนวนหลายอัตรา โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณบัวลอย บุญโต เบอร์โทรศัพท์ 02-672-7821-3 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ