ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ เพิ่มเติมกรณีพิเศษ

ด้วยมีนักศึกษาภาคปกติจำนวนหนึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2560 อีกครั้ง จึงได้รับสมัครเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. นักศึกษารับแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
  2. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
  3. ประกาศผลสอบในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
  4. รายงานตัวในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ซึ่งทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ http://regis.sru.ac.th และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรฺ์ธานี อีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม