ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรเรียนการทำผลิตภัณฑ์สปา