22

วุฒิการศึกษา กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ข้าราชการ
อีเมล์ chitapron@sru.ac.th 
โทรศัพท์ภายใน 077355466 ต่อ 334
หน้าที่ความรับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา