ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชีววิทยา
สถาบัน มหาวิทยาสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล koarapatchaikol1919@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ