ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D. Environmental Biotechnology 
สถาบัน King College,London
โทรศัพท์ภายใน 1263/5500
อีเมล ppmee@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ การบำบัดทางชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพ