ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ด. กีฎวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน
อีเมล srujitk@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ กีฏวิทยาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
  อาจารย์เกษียณอายุราชการ (จ้างต่อ)