ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. ฟิสิกส์
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
โทรศัพท์ภายใน 1253
อีเมล kruaehong@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ตัวนำยอดอุณหภูมิสูง