ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.ด. วัสดุศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1276
อีเมล thad2007@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ วัสดุศาสตร์,เทคโนโลยีเม็ดสี