ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D. เคมีวิเคราะห์ 
สถาบัน Northumbria University
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล marisa131@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์