ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยพุทธรา มาเลเซีย
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล rattana.won@sru.ac.th
wongchuphanr@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ เคมีและเคมีประยุกต์