ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล sukanya-011@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ