ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ภายใน 077-355633
อีเมล supapornapi@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ โครงสร้างคาร์โบไฮเดรตในอาหารและการนำไป
ใช้ประโยชน์