ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล su1963n@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ตัวแปรแบบคณิตศาสตร์