ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. พืชศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล saineeya@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช