ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล thanac@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลท้องถิ่น ระบบงานห้องสมุด