ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. การสอนฟิสิกส์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ภายใน 1253
อีเมล narin@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์ของแข็ง
   ผู้ช่วยอธิการบดี