ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีฯ
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล parinyasru@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์