ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1250
อีเมล pupuza321@hotmail.co.th
ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้