ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล siwatsru@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติวิจัย
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา