ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน ม.มหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล sukit@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ