ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ภายใน 1299
อีเมล SURIN@SRU.ac.th
ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี