ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1253
อีเมล tidtee_ap@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ สอนฟิสิกส์