ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา กษ.ม. ส่งเสริมการเกษตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ภายใน 1266
อีเมล sophol.boonlum@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ สัตว์ปีก