มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) วันที่ 20-24 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) วันที่ 20-24 เมษายน 2560
รับสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-15.00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม รอบที่ 2

 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • สัตวศาสตร์
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • พืชศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • การจัดการภัยพิบัติ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (รับ ม.6)
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบ)
 • ระบบสารสนเทศ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์

หมายเหตุ ในกรณีที่เคยสมัครให้นำหลักฐานการสมัครมายื่นที่มหาวิทยาลัย
– ใบรายงานผลการเรียน
– รูปถ่ายนักเรียน/หรือนักศึกษา 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการสมัคร มีความประสงค์จะสมัครใหม่ ชำระเงินที่กองคลังของมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077913357 หรือ 077913333 ต่อ 3911 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน