ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ เรขาคณิต ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์