ผู้เสนอ

ตำแหน่ง

ขอกำหนด
ตำแหน่ง

สาขาวิชา

เอกสารประกอบการสอน

ส่งผลงาน
ถึงคณะ

ผ่านความเห็นชอบกรรมการประจำคณะ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ดร.มาริสา  อินทวงศ์

ข้าราชการ

ผศ.

เคมี

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ

25-ม.ค.-56

ส่งผลงานถึง กจ. 20 เม.ย..56 กำลังรอประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือน มิ.ย.57

อ.พีระพัฒฏ์ 
ทองละเอียด

ข้าราชการ

ผศ.

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

12-ก.ย.-56

6-พ.ย.-56

1. ส่งผลงานถึง กจ. 25 ก.พ.57
2. กจ.ส่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 13 มิ.ย.57

อ.อโศก  ศรีสวัสดิ์ 

ข้าราชการ

ผศ.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เครือข่าย

17-ก.ย.-56

6-พ.ย.-56

ส่งผลงานถึง กจ. 8 ก.พ.57

อ.กนกวรรณ 
แก้วเกาะสะบ้า

พนง.
มหาวิทยาลัย

ผศ.

คอมพิวเตอร์ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5-ส.ค.-56

6-พ.ย.-56

1. ส่งผลงานถึง กจ. 21 มี.ค.57
2. กจ.ส่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 26 พ.ค.57
3. ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลกลับ 1 ราย
4. รอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ราย

อ.กฤษณ์  ศรีพร

พนง.
มหาวิทยาลัย

ผศ.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการ

20-ก.ย.-56

6-พ.ย.-56

1. ส่งผลงานถึง กจ. 24 มี.ค.57
2. กจ.ส่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 13 มิ.ย.57

อ.ปริญญา 
น้อยดอนไพร

พนง.มหาวิทยาลัย

ผศ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

25-ก.ย.-56

6-พ.ย.-56

1. ส่งผลงานถึง กจ. 8 มี.ค.57
2. กจ.ส่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 13 มิ.ย.57

ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส์

พนง.
มหาวิทยาลัย

ผศ.

ฟิสิกส์

กลศาสตร์ควอนตัม 1

24-ก.ย.-56

6-พ.ย.-56

1. ส่งผลงานถึง กจ. 27 ม.ค.57 / 13 ก.พ.57
2. กจ.ส่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 เม.ย..57
3. ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลกลับ 1 ราย
4. รอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ราย

ดร.เกษร  เมืองทิพย์

ข้าราชการ

ผศ.

พืชศาสตร์

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

26-ธ.ค.-56

26-ก.พ.-57

1. ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบ
การสอนเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 6 มิ.ย.57
2. ผู้เสนอส่งผลงานทางวิชาการ  เพื่อส่งผลงานถึงมหาวิทยาลัย วันที่ 26 ก.ย.57
3. ส่งผลงานถึง กจ. 2 ต.ค.57

อ.กาญจนา   เผือกคง

พนง.
มหาวิทยาลัย

ผศ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

23-ธ.ค.-56

26-ก.พ.-57

ส่งผลงานถึง กจ. 6 มิ.ย.57

อ.ณรงค์ศักดิ์ 
จายางกูร

พนง.
มหาวิทยาลัย

ผศ.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ

29-พ.ย.-56

26-ก.พ.-57

ส่งผลงานถึง กจ. 1 ก.ค.57 (8 ก.ค.57 ครั้งที่ 2 )

ดร.กนกกานต์ 
ฐิติภรณ์พันธ์

ข้าราชการ

ผศ.

ฟิสิกส์

ทัศนศาสตร์

9-ก.ค.-57

19-ก.ย.-57

1. ส่งเอกสารประกอบการสอนและวีดีทัศน์การสอนไปยังคณะอนุกรรมการประเมินฯ วันที่ 19 ก.ย.57
2. รอผลประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน