รายงานผลโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันที่ 25 กันยายน 2555 ณ ห้องวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี