รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี