ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. พฤกษศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล keangpsu@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ พฤกษศาสตร์
อนุกรมวิธานของพืชการผสมเกสรดอกไม้
นิเวศวิทยาของพืช